Budem platiť dane za predaný pozemok, ktorý som predal v ten istý rok ako mi ho mama darovala?

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Mama mi v roku 2010 darovala ornú pôdu nachádzajúcu sa v extraviláne obce. Nadobudla ju v roku 2002. Ja som túto pôdu v tomto kalendárnom roku predal. V roku 2012 som mal vypracovaný znalecký posudok na cenu za m2 35€. a ja som ju predal za 32€. Otázka znie budem platiť dane a ako, či si budem môcť uplatniť nejaké výdavky (napr. na úpravu prístupovej cesty?.....)? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. mail : jplesivcak@gmail.com S pozdravom Plešivčák

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov je, okrem iného, od dane oslobodený príjem z: -       predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, -       predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Keďže vo Vašom prípade nie sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane uvedené vyššie, ste povinný zaplatiť daň z príjmu, ktorý ste dosiahli predajom Vami spomínanej nehnuteľnosti. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ak by Vaša matka v čase darovania spomínanej nehnuteľnosti Vám, túto nehnuteľnosť vtedy predala, nie darovala, bol by jej príjem z predaja spomínanej nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov. Z tohto dôvodu si Vy, v súvislosti s predajom spomínanej nehnuteľnosti, môžete uplatniť výdavok, a to vo výške zodpovedajúcej cene nehnuteľnosti v čase darovania určenej napr. znaleckým posudkom, resp. ohodnotením uvedeným v darovacej zmluve.  Zároveň si ako predávajúci môžete ako výdavok uplatniť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu spomínanej nehnuteľnosti vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s jej predajom (napr. výdavky na znalecký posudok, na vypracovanie kúpnej zmluvy, kolky platené katastru nehnuteľností, poplatky za overenie podpisu na zmluve) okrem výdavkov na osobné účely.