Čo je z daňového hľadiska výhodnejšie: darovanie alebo predaj za symbolickú cenu?

Dobrý deň, darovať či predať byt? Rodičia sú spoluvlastníci bytu, v ktorom bývam aktuálne už len ja (mám tu trvalý pobyt). Oni už majú cca 3 roky trvalý pobyt na inej adrese. Tento byt bol pôvodne družstevný a po revolúcii bol daný do osobného vlastníctva. Čo je pre obe strany výhodnejšie - darovať alebo predať za symbolickú sumu? Aké právne, daňové (finančné) alebo iné povinnosti z oboch možností vyplývajú? Je takýto predaj za symbolickú sumu nejako právne napadnuteľný (napr. krátenie dane a pod.)? Ďakujem.

Darovanie nehnuteľnosti je v zmysle súčasnej platnej právnej úpravy Slovenskej republiky oslobodené od dane z darovania, nakoľko jej úprava zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti bola s účinnosťou k 01.01.2004 zrušená. V prípade darovania nehnuteľnosti by Vám teda daňová povinnosť nevznikla. Daňová povinnosť by Vám mohla vzniknúť v danej situácii až pri ďalšom prevode (odplatnom) danej nehnuteľnosti, uskutočnenom v lehote kratšej ako 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti. V súčasnosti je uvedená problematika upravená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v zmysle ktorého je od dane oslobodený predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) ako aj predaj nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku. Trvalý pobyt v súčasnosti už na daň z príjmu v prípade prevodu nehnuteľností nemá vplyv. Prevod nehnuteľnosti vo forme kúpnej zmluvy za symbolickú kúpnu cenu by bolo možné považovať za právny úkon, ktorým by mal byť zastretý právny úkon darovania, pričom v takom prípade podľa občianskeho zákonníka platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti, teda darovanie.