Pravidlá inzercie Reality.sk

Prevádzkovateľ

NARKS – INFOSERVIS a.s.
Prievozská 14,
821 09 Bratislava 2

IČO: 35 811 218
IČ DPH : SK2021574599
DIČ: 2021574599

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Oddiel Sa, vložka č. 4629/B
Bankové spojenie: 26 26 70 46 82 / 1100

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť NARKS - INFOSERVIS a.s. , so sídlom na adrese Prievozská 14, Bratislava 2, PSČ 821 09, IČO: 358 11 218, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4629/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom online databázového systému Reality.sk, dostupného na adrese (URL) www.reality.sk (ďalej len „systém REALITY“); ktorý poskytuje profesionálne organizovaný online inzertný priestor pre široké spektrum ponuky realít.
  2. Tieto Pravidlá inzercie na Reality.sk (ďalej len „Pravidlá“) upravujú právny vzťah medzi spoločnosťou a Užívateľom pri navštevovaní (prehliadaní) a využívaní služieb internetovej stránky reality.sk, prevádzkovanej spoločnosťou NARKS-INFOSERVIS a.s.. Užívateľ, ktorý navštívi internetovú stránku reality.sk alebo má záujem využívať služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom uvedenej internetovej stránky, je povinný riadiť sa podmienkami používania internetovej stránky a využívania služieb realitnej inzercie upravenými v týchto Pravidlách.
  3. Pokiaľ právny vzťah medzi Užívateľom internetovej stránky reality.sk a Prevádzkovateľom nie je týmito Pravidlami výslovne upravený, právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa, sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach SR; pokiaľ Užívateľ nie je spotrebiteľom, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  4. Prevádzkovateľ prostredníctvom inzertných služieb zverejňuje ponuku a dopyt v oblasti realít. Prostredníctvom svojich technológií a realitného softvéru umožňuje Užívateľom inzerovať ponuku aj dopyt predaja (vrátane dražieb), kúpy a nájmu nehnuteľností. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu pridávaných inzerátov ani za realitné obchody uzatvárané na základe zverejnenej ponuky alebo dopytu. K uzatváraniu realitných obchodov dochádza medzi konkrétnymi Užívateľmi bez účasti Prevádzkovateľa a všetku zodpovednosť zo záväzkových vzťahov uzatvorených medzi Užívateľmi v celom rozsahu znášajú účastníci realitného obchodu.
  5. Inzertnými službami sa rozumie poskytovanie prístupu Užívateľom do systému Reality.sk za odplatu, ktorý Užívateľom umožňuje umiestňovať a odoberať dáta prostredníctvom internetu a využívať internet v dohodnutom rozsahu a dohodnutým spôsobom. (ďalej ako „Služba“) Dáta pridávané Užívateľom sú uložené na serveri v databázovom systéme Reality, a sú prístupné  na internetovej adrese: www.reality.sk.
  6. Prevádzkovateľ umožňuje prístup k užívateľskému rozhraniu Služby slúžiacemu pre vloženie a úpravu (editáciu) jednotlivých inzerátov a ďalších dát z oblasti ponuky a dopytu nehnuteľností, ako aj k aktivácii a deaktivácii doplnkových služieb registrovaným Užívateľom, prostredníctvom vytvorenia používateľského konta.
  7. Užívateľom služby (ďalej aj ako „Inzerent“) je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala na webovej stránke Reality.sk a vytvorila si používateľské konto, pod ktorým sa prihlasuje k Službám poskytovaným na Reality.sk.
  8. Prevádzkovateľ počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom umožňuje Užívateľovi prístup k predplatenej Službe. Prístup má charakter možnosti umiestňovať dáta a odoberať dáta v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách a podmienkach realitného softvéru Realsoft.
  9. Návštevníkom reality.sk je každý, kto prostredníctvom svojho webového prehliadača navštívi webovú lokalitu na adrese (URL) www.reality.sk., aj keď nie je registrovaným Užívateľom Služieb.
 2. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

  1. Užívateľ – fyzická osoba, ktorá má záujem využívať inzertné Služby na webovej stránke reality.sk a nie je podnikateľom v oblasti realitnej činnosti (ďalej aj ako „Súkromný inzerent“), je povinná zaregistrovať sa online do systému Reality.sk prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.reality.sk..
   1. Pre vykonanie registrácie je potrebné:
    a) pravdivo a úplne vyplniť prihlasovacie údaje,
    b) odsúhlasiť Pravidlá (služieb) inzercie na Reality.sk
    Prevádzkovateľ pre potvrdenie registrácie overí existenciu e-mailovej adresy Užívateľa zadanej pri registrácii. Služba bude Užívateľovi aktivovaná bez zbytočného odkladu po uhradení ceny Služby podľa týchto Pravidiel. Podmienkou vykonania registrácie Užívateľa – fyzickej osoby, je dovŕšenie veku 16 rokov.
  1. Inzerent, ktorý je fyzickou osobou bez podnikateľského oprávnenia v predmete podnikania realitná činnosť, a ktorý predáva alebo prenajíma nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve, sa registruje prostredníctvom registračného formulára ako „Súkromný inzerent“.
  2. Systém Reality.sk pre Súkromných inzerentov a Iné subjekty je určený pre samoobslužné vkladanie, správu a zverejňovanie inzercie, pred vstupom do systému sa musí Inzerent prihlásiť (autorizovať).
  3. Ako „Firemný inzerent“ sa môže registrovať podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné podnikateľské oprávnenie v oblasti realitnej činnosti. Firemní inzerenti sa registrujú na reality.sk prostredníctvom registračného linku v registračnom systéme realitného softvéru Realsoft, v ktorom vykonávajú správu svojho inzertného portfólia. Názov Firemného inzerenta vedený v zozname „realitných kancelárií“ na webstránke Reality.sk musí byť zhodný s obchodným menom spoločnosti/podnikateľa, uvedeným v živnostenskom alebo obchodnom registri. Prevádzkovateľ v procese registrácie Firemného inzerenta zároveň overuje súlad údajov zadaných pri registrácii s údajmi zapísanými vo verejných registroch. Po úspešnom overení údajov Prevádzkovateľ e-mailom potvrdí registráciu Firemného inzerenta a umožní mu prístup k Službe.
  4. Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu, najmä ich nesmie prezradiť alebo sprístupniť tretím osobám. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania služby vytvorených Inzerentom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov; Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného užívateľského konta a zodpovedá za následky konania osôb, ktoré použili, resp. zneužili Inzerentove prihlasovacie údaje (e-mail a heslo), za Inzerentom pridaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom tohto systému
  5. Realitný softvér Realsoft je určený pre správu inzercie Firemných inzerentov. Podmienky registrácie a využívania softvéru Realsoft sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania realitného softvéru Realsoft, ktoré Firemný inzerent odsúhlasuje pri registrácii k Službe.
  6. Ustanovenie ods. 2.5 sa nevzťahuje na poskytnutie prístupových údajov spoločnosti RealSoft s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 160969/B, IČO 46 786 686, so sídlom Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, pokiaľ inzerent využíva na správu svojej inzercie realitný správcovský softvér spoločnosti Realsoft.
  7. Registrovaný užívateľ zodpovedá za bezpečné používanie svojho používateľského účtu v celom rozsahu. Užívateľ zodpovedá za následky zneužitia jeho prihlasovacích údajov (e-mail a heslo) k neoprávnenému prístupu k Službe, ibaže preukáže, že neporušil povinnosť riadnej ochrany a utajenia týchto údajov.
 3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

  1. Využívať Služby v systéme Reality.sk je možné iba v prípade, že Užívateľ vyjadril súhlas s týmito Pravidlami a s podmienkami registrácie. Spôsob a formu poskytovania služieb pre jednotlivé kategórie Užívateľov stanoví Prevádzkovateľ.
  2. Pri poskytovaní Služby Prevádzkovateľ vytvorí Užívateľovi podmienky na pridávanie inzerátov v záujme uskutočnenia realitného obchodu v rozsahu podľa svojej aktuálnej ponuky služieb sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.reality.sk.
  3. Súkromní inzerenti a Iné subjekty sú oprávnené inzerovať výlučne ponuku nehnuteľností, ku ktorým majú preukázateľne vlastnícke právo. V prípade podozrenia z porušenia tejto podmienky zverejnenia inzercie je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať od Inzerenta doklad preukazujúci právny vzťah Inzerenta k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva ). V prípade, ak Inzerent nebude na žiadosť reagovať v lehote 3 pracovných dní, je Prevádzkovateľ oprávnený inzerát odstrániť a/alebo takému inzerentovi zrušiť prístup k službe. Ak bezprostredne hrozí vznik škody, je Prevádzkovateľ oprávnený takto postupovať aj bez predchádzajúcej výzvy.
  4. Firemní inzerenti, t.j. právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením podnikať v predmete podnikania realitná činnosť, môžu inzerovať svoju ponuku len s rozšíreným Balíkom inzercie. Balík umožňuje Inzerentovi pridávať inzerciu tým spôsobom, že inzercia zverejnená na reality.sk sa súčasne bude zobrazovať a rozširovať aj na inzertných internetových stránkach, ktoré prevádzkujú spoločnosti Topreality.sk s.r.o., so sídlom Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO 501 048 96 a United Classifieds s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50 020 161, ako spoloční prevádzkovatelia Služieb. Na všetkých internetových stránkach, ktoré sú súčasťou Balíka, sa budú zobrazovať inzeráty v rozsahu predplateného Balíka.
  5. Firemní inzerenti môžu využívať Služby zahrnuté v Balíku, ktoré im umožňujú vkladanie a editáciu inzerátov, po zaregistrovaní svojho používateľského konta v realitnom softvéri Realsoft. Registrácia firemného konta v softvéri Realsoft prebieha prostredníctvom prístupu na reality.sk.
  6. Užívateľ, ktorý je Firemným inzerentom, berie na vedomie, že pri využívaní služby Balíka dochádza k prenosu dát umiestňovaných Firemnými inzerentmi prostredníctvom rozhrania realitného softvéru Realsoft na všetky internetové stránky s realitnou inzerciou spoločných prevádzkovateľov Služieb, ktoré sú v Balíku zahrnuté.
  7. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov, ako aj bez ich súhlasu, pokiaľ takáto zmena nie je porušením práv Užívateľov.
  8. V prípade, ak dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služieb podľa týchto Pravidiel, Prevádzkovateľ bude o týchto skutočnostiach informovať Užívateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať Prevádzkovateľ k dispozícii e-mailovú adresu Užívateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania Užívateľa, ktoré Užívateľ oznámil Prevádzkovateľovi prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie; ak dôjde k zmene údajov Užívateľa a Užívateľ nesplnil svoju povinnosť oznámiť zmenu údajov Prevádzkovateľovi, pričom v dôsledku tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ v omeškaní s plnením povinnosti podľa tohto odseku, Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Užívateľovi vznikla omeškaním Prevádzkovateľa.
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto Pravidlá, pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo Užívateľov alebo tretích osôb.
  10. V prípade, ak Užívateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť vyplývajúcu z týchto Pravidiel, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet Užívateľa a odstrániť obsah Užívateľa z úložiska dát bez možnosti obnovy alebo obmedziť Užívateľovi prístup k užívateľskému účtu na nevyhnutnú dobu v takomto prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Užívateľovi v súvislosti s obmedzením prístupu alebo s odstránením užívateľského účtu a obsahu Užívateľa.
  11. V prípade požiadavky Inzerenta, ktorého registrácia bola zrušená z dôvodu porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich z Pravidiel, na obnovenia užívateľského účtu a prístupu k službe, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať od Inzerenta jednorazový sankčný poplatok za obnovu registrácie vo výške 1 000 EUR (slovom: jedentisíc euro). Ak Prevádzkovateľovi vznikla porušením povinnosti Inzerenta vyplývajúcej z týchto pravidiel škoda, ktorá prevyšuje výšku sankčného poplatku, Prevádzkovateľ vyhovie žiadosti Inzerenta iba v prípade, ak Inzerent nahradil Prevádzkovateľovi túto škodu v celom rozsahu. Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti Inzerenta o obnovu užívateľského účtu, ak porušením povinností Inzerenta došlo k spáchaniu úmyselného trestného činu alebo k inému závažnému následku.
  12. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o správaní Užívateľa na internetových stránkach Prevádzkovateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do používateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú Užívateľ použil pre vstup do Užívateľského účtu, sú nehmotným majetkom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ má právo s nimi nakladať, ak právny predpis neustanoví inak.
  13. Akékoľvek použitie obsahu služby, resp. jej častí Inzerentom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je služba určená, najmä akékoľvek kopírovanie a šírenie služby, je zakázané.
  14. Právo zhotoviť záložné kópie vlastných dát Inzerenta umiestnených na serveri v systéme REALITY pre osobnú potrebu a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné nakladanie s obsahom služby a zásahy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, sú zakázané.
  15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá Inzerentovi vznikla v dôsledku vyžívania služby Prevádzkovateľa alebo v dôsledku zneužitia prístupových údajov Užívateľa.
  16. Inzerent môže cez Členskú sekciu využívať marketingové akcie Prevádzkovateľa.
  17. Prevádzkovateľ poskytuje všetkým platiacim Inzerentom technickú podporu na info@reality.sk;
 4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky Užívateľom inzertné služby a doplnkové služby za odplatu, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené, že určitá služba je bezodplatná.
  2. Služby inzercie sú spoplatnené podľa jednotlivých kategórií inzerentov, rozsahu a obsahu poskytovaných služieb.
  3. Inzerent, ktorý je fyzickou osobou, nepodnikateľom, uhrádza cenu za každý inzerát podľa platného cenníka. Predplatená doba zverejnenia inzerátu je 30 kalendárnych dní. Úhradu ceny je možné uskutočniť prostredníctvom SMS platby alebo platobnou kartou.
  4. Ceny inzercie pre Firemného inzerenta sú stanovené podľa charakteru ponuky nehnuteľností a na základe nasledovných kritérií:
   a) počet registrovaných aktívnych pobočiek vo firemnom konte RK,
   b) počet registrovaných aktívnych maklérov vo firemnom konte a/alebo pobočke RK,
   c) celkový počet aktívnych inzerátov inzerovaných vo firemnom konte RK,
   d) počet jednotiek a/alebo objektov vytvorených v inzerovanom developerskom projekte
   e) sídla spoločnosti Firemného inzerenta.
  5. Záväznú cenovú ponuku doručí Firemnému inzerentovi na vyžiadanie inzerenta obchodné oddelenie Prevádzkovateľa.
  6. Využívanie inzertných služieb nie je podmienené využívaním ďalších spoplatnených Doplnkových služieb špecifikovaných v cenníku služieb zverejnených na stránke https://www.reality.sk/cennik/
  7. Doplnkové služby si Inzerenti môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb. Doplnkové služby poskytované jednotlivými prevádzkovateľmi v rámci Balíka je možné vzájomne kombinovať.
  8. Inzerent môže na Doplnkové služby uplatniť kredity. Kredity pre Doplnkové služby využiteľné v rámci Balíka je možné využiť na Doplnkové služby ponúkané na inzertných portáloch spoločných prevádzkovateľov Topreality, spol. s.r.o. a United Classifieds, s.r.o., je možné ich kombinovať alebo prenášať. Úhradu za kredity vykoná Inzerent, tej spoločnosti, u ktorej kredity nakúpil. Kredity si Inzerent môže kúpiť aj prostredníctvom obchodníka, spoločnosti United Classifieds, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 4629/B, IČO: 50 020 161.
  9. Kredit je platný 6 mesiacov od jeho pripísania na účet Inzerenta. Po skončení platnosti kreditu nie je možné uplatniť kredit na nákup Doplnkových služieb, ani žiadať o vyplatenie peňažných prostriedkov v hodnote nespotrebovaných kreditov. Bonusový kredit pripísaný prevádzkovateľom má platnosť jeden mesiac od jeho nadobudnutia a Inzerentovi nevzniká žiaden nárok na náhradu nespotrebovaného bonusového kreditu.
  10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť minimálny a maximálny počet kreditov, ktoré si môže Firemný inzerent zakúpiť.
  11. Firemní inzerenti uhrádzajú cenu inzercie na základe predfaktúry vystavenej Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom Prevádzkovateľa alebo osobou poverenou uzatváraním obchodov na účet Prevádzkovateľa.  Akúkoľvek zmenu fakturačných údajov je Firemný inzerent povinný oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Ak v dôsledku omeškania s plnením oznamovacej povinnosti vznikne Prevádzkovateľovi povinnosť vystaviť opravnú faktúru, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať si za vystavenie opravnej faktúry spracovateľský poplatok 10 EUR.
  12. Firemný inzerent môže uhradiť predfaktúrovanú cenu bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
  13. Prevádzkovateľ začne s poskytovaním služby až po úhrade predvoleného Balíka, po odpočítaní príslušného počtu uplatnených kreditov alebo po vykonaní inej formy úhrady služby v zmysle týchto Pravidiel.
  14. Pre účely spoplatnenia služieb pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) sú inzertné služby Prevádzkovateľa internetovej stránky www.reality.sk v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
  15. V prípade, že Užívateľ má v úmysle využívať predplatenú službu aj po skončení obdobia, za ktoré vykonal úhradu, bez prerušenia, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za bezprostredne nasledujúce obdobie pripísaná na bankový účet uvedený na predfaktúre alebo včas vykonať sms platbu.
  16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov, investícii do inovácií alebo iných objektívnych príčin upraviť ceny jednotlivých balíkov a doplnkových služieb.
  17. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť službu v cene dohodnutej podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, počas celého predplateného obdobia, v ktorom má dohodnutá cena platiť.
 5. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ systému Reality.sk sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) považuje vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom za prevádzkovateľa z dôvodu, že uvádza účel a prostriedky spracovania osobných údajov.
   1. Účelom spracúvania osobných údajov je:
    a) poskytovanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa Užívateľovi, ku ktorej Užívateľ požaduje prístup, na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy obsahujúcej podmienky poskytovania služby Prevádzkovateľa. Službou Prevádzkovateľa sa rozumie služba zverejňovania a šírenia online inzercie a s tým súvisiace doplnkové služby,
    b) analýza a štatistiky používania služby, ktoré Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať služby
    c) priamy marketing Prevádzkovateľa,
    d) plnenie povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),
    e) oprávnený záujem Prevádzkovateľa, napr. uplatňovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov, ochrana pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie informačno-technickej bezpečnosti Prevádzkovateľa,
   2. Prevádzkovateľ používa automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov, ktorými sú informačné a komunikačné technológie, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v elektronickej podobe.
  2. Užívateľ alebo osoby konajúce v jeho mene poskytujú Prevádzkovateľovi dobrovoľne osobné údaje podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov za účelom poskytovania služieb v systéme Reality.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely realitnej inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Neposkytnutie osobných údajov Užívateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb Prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, ak Zásady ochrany osobných údajov neustanovujú pre jednotlivé účely spracúvania iné doby uchovávania.
  3. Prevádzkovateľ Užívateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Užívateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@reality.sk (alebo na kontakt zo@reality.sk) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy;
  4. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu
  5. Súkromní inzerenti si môžu svoje údaje meniť po prihlásení sa do Členskej sekcie kliknutím na položku Zmeniť môj profil;
 6. INZERTNÝ OBSAH

  1. Obsahom inzercie pridanej Užívateľmi bude najmä:
   ID inzerenta
   kategória a podkategória nehnuteľnosti,
   absolútna a jednotková cena nehnuteľnosti,
   lokalizácia - obec, resp. bližšie určenie,
   Slogan a stručný popis nehnuteľnosti,
   Parametre nehnuteľnosti (plocha, stav, IS a pod.),
   multimediálny obsah – fotky, virtuálne prehliadky, pôdorysy, videá a pod.,
   kontaktné údaje inzerenta – kontaktný telefón a fotografia.
  2. Prevádzkovateľ bude na stránke pri inzeráte Užívateľa zobrazovať:
   a) telefónne číslo, ktoré Užívateľ pridal, aby záujemca o zverejnenú ponuku mohol Užívateľa telefonicky kontaktovať,
   b) kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého bude mať záujemca o ponuku Užívateľa možnosť zaslať Užívateľovi e-mail,
   c) Kontakty na iné komunikačné kanály poskytované tretími stranami (messenger, Whatsapp, chatbot a pod.).
  3. Inzertný obsah je prijímaný aj v inom jazyku ( anglickom, nemeckom, maďarskom a pod.), ktorý je obsahovo zrozumiteľný cudzojazyčným Užívateľom, pokiaľ je v súlade s pravidlami použitého jazyka a jeho pravopisu.
  4. Ak inzerát pridaný Užívateľom alebo ktorákoľvek jeho časť spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, Užívateľ pridaním inzerátu na internetovú stránku reality.sk udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na jeho zverejnenie a na jeho použitie na internetovej stránke, najmä na ďalšie šírenie, spracovanie, vykonanie takých úprav, ktoré sú potrebné, aby inzerát bol korektne zobrazovaný a vyhľadateľný, na pridávanie bezpečnostných prvkov (vodoznak a iné rozlišovacie znaky obmedzujúce zásahy do práv autora a práv majiteľa databázy zo strany tretích osôb) ako aj zaradenie inzerátu do databázy Prevádzkovateľa bez územného, vecného a časového obmedzenia. Užívateľ pridaním inzerátu udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatnú licenciu k pridanému inzerátu. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie inzerátu v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Licencia udelená Užívateľom Prevádzkovateľovi podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k inzerátu, ktoré spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona. Užívateľ nemá za udelenie práv podľa tohto ustanovenia nárok na odmenu, ak s Prevádzkovateľom nebolo písomne dohodnuté inak.
  5. Inzerent je povinný najmä:
   a) zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej rubriky podľa typu a druhu nehnuteľnosti a čo najrýchlejšie aktualizovať inzeráty, keď dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených,
   b) zaraďovať zodpovedajúce údaje o nehnuteľnostiach do správnych oblastí a miest k tomu určených a nezverejňovať žiadne kontaktné informácie na osoby, firmy alebo webové stránky mimo tieto miesta,
   c) v inzerovanej ponuke či dopyte poskytovať informácie pravdivé, a to vrátane konečnej trhovej ceny nehnuteľnosti, v prípade, ak ide o realitnú kanceláriu (sprostredkovateľa), by cena mala zahŕňať aj províziu Inzerenta. Konečná cena musí byť uvedená v poli „Celková cena“,
   d) vysporiadať autorské, osobnostné a iné nároky tretích osôb k obsahu zverejňovanému v inzercii, a to k textovej, obrazovej, audiovizuálnej prípadne akejkoľvek inej zložke obsahu, tak, aby zverejnením obsahu inzercie nedochádzalo k zásahom do práv tretích osôb.
  6. Inzerentovi je v obsahu inzercie zakázané:
   a) zverejňovať akékoľvek údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
   b) vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, nepravdivo alebo inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
   c) uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby, alebo prevádzkovateľa samotného,
   d) vkladať či importovať do databázy identické ponuky či dopyty nehnuteľností s rôznou alebo nulovou cenou či drobnými odchýlkami popisu;
   e) uverejňovať a preberať inzerciu iného inzerenta do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného inzerenta - osobného vlastníka nehnuteľnosti alebo jeho zástupcu oficiálne povereného a oprávneného v danej veci konať;
   f) zverejňované odkazy na inzertné stránky s rovnakými alebo obdobnými službami alebo obsahom, ktoré sú alebo mohli by predstavovať priamu konkurenciu Prevádzkovateľa.
   g) z akéhokoľvek dôvodu používať automatizované prostriedky získavania a spracovania dát ( agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.),
   h) používať zariadenia ani softvér za účelom poškodenia či zmien prevádzky služby, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku služby;
   i) vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž technológií Prevádzkovateľa, a to z akéhokoľvek dôvodu
  7. Inzerent pridaním inzercie poskytuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého pridaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením inzercie autorizuje pre použitie v Službe. Firemní inzerenti, ktorí využívajú Službu v rozsahu zvoleného Balíka inzercie, sa zároveň kúpou Balíka prejavujú súhlas so zverejňovaním a šírením údajov zverejnených v inzercii na internetových stránkach s realitnou inzerciou prevádzkovaných spoločnosťou Topreality s.r.o. a United Classifieds s.r.o. Inzerent zodpovedá, že má vysporiadané všetky práva k používaniu autorských diel, ochranných známok, chránených označení a k obdobným predmetom práv duševného vlastníctva.
  8. V prípade, ak inzerent zverejní alebo sprístupní v informácie alebo iný obsah, ktorý porušuje práva k duševnému vlastníctvu tretej strany (najmä autorské a súvisiace práva), je Prevádzkovateľ oprávnený inzerentovi zrušiť prístup k službe. Ak v tejto súvislosti bude Prevádzkovateľ zo zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu povinný znášať akúkoľvek sankciu z dôvodu protiprávneho konania inzerenta, je inzerent povinný odškodniť Prevádzkovateľa a nahradiť ujmu, ktorá mu tým vznikla, v celom rozsahu.
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu. V texte inzerátu je vylúčené používať:
   a) niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), emotikony a pod.,
   b) HTML značky,
   c) obchodné odkazy, reklamné prvky a akékoľvek zmienky o konkurencii Prevádzkovateľa.
  10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého odstránenia takého odkazu, ktorý smeruje na stránky, ak ich obsah:
   a) je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
   b) je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok,
   c) e v rozpore s týmito pravidlami inzercie alebo s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa;
  11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez upozornenia a bez nároku na náhradu odstrániť z internetovej stránky obsah (inzerát), ktorý obsahuje špekulatívnu či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné) inzeráty s rozdielnou cenou od jedného Inzerenta, inzeráty s neprimeranými hodnotami či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov prezentovaných samotným inzerentom na vlastných internetových stránkach, alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného jednania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ bude inzerenta informovať o takom zásahu do inzerátu e-mailom bez zbytočného odkladu.
  12. Prevádzkovateľ nie je povinný zverejniť kritériá zoraďovania (relevancie) inzerátov vo výsledku vyhľadávania. Prevádzkovateľ však zaručuje, že radenie inzerátov je jednotné a plne automatizované pre všetkých inzerentov. Na relevanciu poradia jednotlivých inzerátov má vplyv najmä dátum a čas zverejnenia inzerátu alebo aktivácia doplnkovej služby.
  13. Inzerent berie na vedomie, že jeho inzercia vrátane kontaktných údajov zverejnených v inzercii sa môže dostať na stránky vyhľadávačov ( napr. Google, Bing, Yahoo a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov tretích strán.
  14. Pri exporte inzerátu z databázy na ďalšie miesta na internete sa môže obsah inzerátu modifikovať, skrátiť či upraviť tak, aby zodpovedal technickej konfigurácii služby, ktorá bude inzerát zobrazovať.
 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

  1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
  2. Za vady služby sa považuje najmä poskytnutie (resp. neposkytnutie) dohodnutej služby v rozpore s dohodnutými podmienkami služby a také nedostatky v kvalite služieb, ktorá je pri rovnakom alebo obdobnom druhu služieb obvyklá. Za právnu vadu poskytovaných služieb sa považuje najmä spôsobilosť zasiahnuť do práv tretích osôb v rozpore so zákonom alebo inak porušiť platné právne predpisy.
  3. Inzerent je povinný nedostatky zistené v poskytovaní služby inzercie reklamovať u Prevádzkovateľa písomne a bez zbytočného odkladu na e-mailovej adrese info@reality.sk. Inzerenta musí reklamované nedostatky konkrétne popísať a uviesť požiadavky na ich nápravu. Reklamácia je uplatnená včas, ak bola Prevádzkovateľovi doručená najneskôr 5. kalendárny deň odo dňa, kedy Inzerent nedostatky zistil, inak právo na uplatnenie reklamácie zaniká. V prípade nesprávnej fakturácie je Inzerent povinný predmetnú faktúru reklamovať do 3 dní odo dňa doručenia.
  4. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľov svoje stanovisko k predmetu reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie s požadovanými náležitosťami.
  5. V prípade, že pri uverejnení inzercie vyskytli vady služby, ktoré boli zavinené Prevádzkovateľom, je Prevádzkovateľ povinný Inzerentovi poskytnúť vhodnú kompenzáciu. V prípade terminovaného obsahu inzerátu je Prevádzkovateľ povinný Inzerentovi poskytnúť primeranú cenovú zľavu. Ak inzerát nebol uverejnený v dohodnutom termíne, má Inzerent právo na uverejnenie inzerátu v náhradnom termíne.
  6. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka. Za porušenie povinností Prevádzkovateľa sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov nevyhnutných pre zachovanie alebo zvýšenie kvality poskytovanej služby.
 8. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

  1. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa skončí:
   a) uplynutím doby, na ktorú bol uzatvorený, t.j. uplynutím dojednaného obdobia, ak bola Používateľovi poskytovaná služba na dobu určitú bez možnosti automatickej prolongácie,
   b) deaktiváciou platenej služby poskytovanej na základe SMS platieb (Súkromní inzerenti),
   c) písomnou dohodou medzi Prevádzkovateľom a Používateľom,
   d) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách a z dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom,
   e) výpoveďou, za podmienok uvedených v týchto Pravidlách,
   f) zaplatením storno poplatku alebo odstupného podľa odseku 8.4 tohto ustanovenia
  2. Prevádzkovateľ má právo ukončiť zmluvný vzťah odstúpením od zmluvy, v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel. V osobitných prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa.
  3. Ak bolo poskytovanie služieb dojednané na dobu určitú s možnosťou automatickej prolongácie, Užívateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený zmluvu písomne vypovedať najneskôr 3 pracovné dni po doručení predfaktúry za ďalšie nasledujúce obdobie, pričom zmluva sa zrušuje posledným dňom predplateného obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená Prevádzkovateľovi.
  4. Užívateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený zmluvu jednostranne zrušiť:
   a) po uzatvorení zmluvy, pred začatím poskytovania Služieb zaplatením storno poplatku vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny Služieb,
   b) po začatí poskytovania Služieb zaplatením odstupného vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny Služieb.
  5. Firemný inzerent, ktorý neuplatnil svoje kredity na nákup Služieb pred tým, ako platne odstúpil od zmluvy, stráca odstúpením od zmluvy nárok na kompenzáciu za neuplatnené kredity.
  6. PPrevádzkovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou, ak bolo rozhodnuté o ukončení činnosti, ktorá je predmetom poskytovania služieb podľa týchto Pravidiel. Výpoveď nadobudne účinnosť doručením výpovede Užívateľovi.
 9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto Pravidlá a akékoľvek ich zmeny a prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na internetovej stránke www.reality.sk, ak nie je výslovne uvedené, že nadobúdajú účinnosť neskorším dňom ako v deň zverejnenia.
  2. Všetky písomnosti účastníkov zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe týchto Pravidiel, doručované poštou, sa považujú za doručené 4. dňom odo dňa ich preukázateľného odoslania, a to i v prípade, ak druhá strana odmietla písomnosť prevziať, alebo v prípade, ak zásielku, ktorá bola uložená na pošte, si druhá strana nevyzdvihla.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na internetovej stránke www.reality.sk.
  4. Prevádzkovateľ zverejní upozornenie na zmenu Pravidiel inzercie zverejnením oznámenia na internetovej stránke www.reality.sk
  5. Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Pravidiel podľa tohto bodu, je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. V prípade, ak Užívateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, platí, že zmeny podmienok nadobudli voči nemu účinnosť.
  6. Tieto Pravidlá inzercie platia súčasne s Podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou United Classifieds s.r.o., ktoré sa Užívateľ zaviazal dodržiavať ako podmienku prístupu k službám www.reality.sk.. Tieto podmienky sú vo vzťahu k Podmienkam pre servery prevádzkované spoločnosťou United Classifieds s.r.o., osobitnými podmienkami.
  7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 06.05.2022 a upravujú a dopĺňajú predchádzajúce znenie VOP z 01.09.2021