Prenájom bytu - opravy vzniknutých škôd (nájomca vs prenajímateľ)

Dobry den. Byvame v podnajme v 2i byte. Platime vzdy predcasne. Mame tu vsak problemy praska nam linoleum pred nedavnom sme zistili ze sa nam niekto snazil vypacit vchodove dvere do bytu a dalsie veci ktore treba opravit.Majitelka bytu hovori ze da neskor vsetko opravit.Chcem sa spytat ci mame pravo ziadat od nej aby nam vysla v ustrety a skody hned napravila.Ved zijeme v byte ktory si platime

Dobrý deň, nakoľko nám nie sú známe bližšie okolnosti vášho zmluvného vzťahu s vlastníčkou predmetnej nehnuteľnosti, je možné sa vyjadriť výlučne vo všeobecnej rovine. V prvom rade poukazujeme na skutočnosť, že nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Potrebu Vami popisovaných opráv teda odporúčame prenajímateľke oznámiť písomne. Pre posúdenie toho, ktoré z opráv má vykonať resp. hradiť prenajímateľ a ktoré nájomca, bude rozhodujúca skutočnosť, či nájomná zmluva obsahuje úpravu aj týchto otázok, alebo nie. V zmysle aktuálnej právnej úpravy nájmu bytu, pokiaľ nájomná zmluva neobsahuje inú úpravu, je nájomca povinný hradiť drobné opravy a tiež náklady spojené s jeho bežnou údržbou. Čo sa rozumie drobnými opravami a nákladmi spojenými s jeho bežnou údržbou, príkladmo uvádza podzákonný právny predpis, konkrétne nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak nie je v nájomnej zmluve dohodnuté inak, zákon neukladá nájomcovi povinnosť drobné opravy alebo bežnú údržbu aj vykonať, ale iba povinnosť tieto náklady uhradiť – t. j. mala by ich vykonať prenajímateľka na náklady nájomcu. Z uvedeného vyplýva, že v prvom rade je potrebné posúdiť, či jednotlivé opravy napĺňajú podstatu drobných opráv resp. bežnej údržby, alebo nie. Následne je potrebné zistiť, či v zmysle nájomnej zmluvy majú byť vykonané resp. hradené nájomcom, alebo nie. V prípade, ak dané opravy nenapĺňajú podstatu drobných opráv resp. bežnej údržby, ich vykonanie a aj úhradu má zabezpečiť prenajímateľka. Pokiaľ si prenajímateľka nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľky závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od nej náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musíte uplatniť u prenajímateľky bez zbytočného odkladu, najneskôr však do šiestich mesiacov od odstránenia závad. Tu bude dôležité posúdiť, nakoľko jednotlivé závady bránia riadnemu užívaniu bytu – od toho sa bude odvíjať aj vaše právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľky závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od nej náhradu účelne vynaložených nákladov.