Obnova dedičského konania - predaj časti majetku neoprávneným dedičom

Dobrý deň. V r. 2015 som na základe novoobjaveného majetku požiadala o obnovu dedičského konania. V r. 2009 bola odpredaná časť pozemku kde figurovala ako nezistený vlastník moja stará mama. V tomto roku mi bolo priznané vlastníctvo nehnuteľnosti, avšak pozemok bol menší o výmer odpredaného pozemku z r. 2009. Prosím Vás o informáciu či mám nárok na finančnú náhradu za odpredaný pozemok mojej starej mamy, o ktorom som v r.2009 nevedela. Mám nárok na náhradu za odpredaný pozemok v súčastnosti? ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Z Vašej otázky nie je jasné, kto bol predávajúcim predmetnej časti pozemku. V prípade, ak išlo o neoprávneného dediča, tento je v zmysle § 485, ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník povinný vydať oprávnenému dedičovi, tzn. Vám, majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Následne vo vzťahu ku kupujúcemu predmetného pozemku sa uplatní § 486 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča, tzn. vymáhanie si predmetnej časti pozemku od kupujúceho nebude prípustné. Prípustné bude v tomto prípade vymáhanie si majetkového prospechu od neoprávneného dediča, tzn. od predávajúceho. V prípade, ak predávajúcim bola iná osoba ako neoprávnený dedič, bude možné uplatniť § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení, za ktoré sa považuje majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, z neplatného právneho úkonu alebo z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Ustanovenie § 451, ods. 1 Občianskeho zákonníka ustanovuje povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, vydať toto obohatenie. Na presnejšie posúdenie veci by sme však potrebovali analyzovať dokumentáciu, súvisiacu s Vami popísaným prípadom.